خانم دکتر Narges Esmaile

Dr. Narges Esmaile

Researcher ID: (347601)

13
16
3
1

Conference Papers

Journal Papers

 • سنجش و تعیین مشخصه خوردگی متاثر از عوامل میکروبی در آب چرخه خنک کن نیروگاه شهید مفتح منتشر شده در Journal of New Materials (1401)
 • The application of fuzzy inference system and adaptive neuro-fuzzy inference system as artificial intelligence methods for modeling and prediction of the ceftriaxone removal percentage using nano zero-valent iron coupled with strontium hexaferrite (2023)
 • Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of Benzotriazole in Aqueous Solutions Using Gold Nanoparticles: Artificial Neural Network Modeling (2020)
 • A simple colorimetric method using gold nanoparticles for the detection of 2- mercaptobenzothiazole in aqueous solutions, soil and rubber (2020)
 • اثرات لجن و وارنیش روغن کنترل و خوردگی تجهیزات نیروگاهی (1395)
 • نگرشی تحلیلی بر اثر خوردگی و رسوب گذاری بویلرهای مازوت سوز نیروگاههای حرارتی (1392)
 • نگرشی تحلیلی بر افزایش راندمان فرآیندهای شیمی نیروگاههای حرارتی (1392)
 • بررسی اثرات باکتریهای احیاکننده سولفات و جلبک ها در برجهای خنک کن نیروگاه رامین در همایش شیمی (1392)
 • بررسی علل شکست لوله های بویلر نیروگاه رامین اهواز (1391)
 • اسید شویی ایرهیترهای نیروگاه رامین اهواز (1391)
 • شیمی درمانی نیروگاههای حرارتی (1391)
 • بررسی اثرپارامترهای مختلف بهره برداری بر عملکرد بهینه روانکار در سیستم های دوار نیروگاهی و رویکردهای اجرایی برای تحقق آن (1391)
 • عنوانImprove Of Hydraulic Fluid Performance And Increase Of the Working Period By Using Resin Purification (1391)
 • بررسی اثرات آلودگی میکروبی روغن توربین و جلوگیری از رشد کلنی ها در همایش شیمی نیروگاههای کشور (1391)
 • نگرشی تحلیلی بر افزایش راندمان فرایندهای شیمی در نیروگاههای حرارتی (1390)
 • Effect of Poly Aluminum Chloride on Turbidity Removal of Ramin Power Plant Wastewater (1389)

Books

 • کتاب تألیف کتاب اهمیت آنالیزو تصفیه آب (انتشارات ستایش) - 1399 - Persian
 • کتاب كتاب رنگ هاي صنعتي (انتشارات خوزستان) - 1395 - Persian
 • کتاب كتاب ترجمه وگرد آوري يون زدايي ازآب و فرايندهاي شيميايي با استفاده از رزين هاي تعويض يوني (انتشارات ستایش) - 1392 - Persian

Education