حسین شبانخو | سیویلیکا

دکتر حسین شبانخو

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی حسین شبانخو در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (مدیر داخلی)