آقای دکتر Amir mohammd Colabi

Dr. Amir mohammd Colabi

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (349088)

4
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers