آقای Farzad Rafieifar

Farzad Rafieifar

کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه اصفهان

Researcher ID: (351192)

3
2
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در دبیری تاریخ آموزش پرورش استان اصفهان (1399-تاکنون)