خانم دکتر Fariba Ganji

Dr. Fariba Ganji

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (351336)

22
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers