بابک رضائی خبوشان | سیویلیکا

بابک رضائی خبوشان

معرفی

استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد

سمتهای علمی و اجرایی بابک رضائی خبوشان در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (دبیر کنفرانس)
  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)