آقای دکتر Mohammad javad Nategh

Dr. Mohammad javad Nategh

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (353902)

46
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers