آقای دکتر Mohammad javad Nategh

Dr. Mohammad javad Nategh

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (353902)

44
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers