آقای دکتر mohammad alipour

Dr. mohammad alipour

عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد خلخال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (354890)

5
7
1
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

  • استادیار (1385-تاکنون )

جوایز و افتخارات

  • مقاله برتر در انتشاراتی Emerald (1399)