محسن پیشوایی علوی | سیویلیکا

دکتر محسن پیشوایی علوی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محسن پیشوایی علوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه مطالعات ادب اسلامی (مدیر مسئول)
  • دانشگاه کردستان (عضو هیات علمی)