آقای دکتر Seyed Mahdi Masbough

Dr. Seyed Mahdi Masbough

استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (356734)

2
67

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers