آقای دکتر میلاد حیدری

دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری

Researcher ID: (357428)

6
1
2

Books

  • کتاب احکام و مقررات مال پیدا شده از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (شرکت سهامی انتشار/ تهران) - 1401 - Persian
  • کتاب قاعده تحذیر و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی و کیفری (ارشدان) - 1401 - Persian