پارسا یعقوبی جنبه سرایی | سیویلیکا

دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، ایران.

معرفی

استان
کردستان
شهر
سنندج

سمتهای علمی و اجرایی پارسا یعقوبی جنبه سرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی (هیات تحریریه)
  • فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی (سردبیر)

سمتهای علمی و اجرایی پارسا یعقوبی جنبه سرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه کردستان (عضو هیات علمی)

مقالات پارسا یعقوبی جنبه سرایی در ژورنال های داخلی

تعویق ((خود)) در داستان پردازی محمدرضا کاتب
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه متن پژوهی ادبی
جریان زمان و انسجام برآمده از آن در روایت شیخ صنعان عطار
سال 1395
ارائه شده در پژوهشنامه ادب غنایی
منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدار مولف-راوی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه ادبیات عرفانی
گفتمان های رایج روزگار سهروردی و بر ساخت روایی مونس العشاق
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی
نسبت بازنمایی‌های ناتورالیستی و گروتسکی: تجسدگرایی، نمای نزدیک و تحریف بدن
سال 1397
ارائه شده در مجله ادبیات پارسی معاصر
ضرورت تبیین تعامل کارگزاران درون‌متنی در خوانش شعر روایی معاصر (مطالعۀ موردی: شعرِ «دلم برای باغچه می‌سوزد» اثر فروغ فرخزاد)
سال 1396
ارائه شده در مجله ادبیات پارسی معاصر
بازنمایی طبقاتِ عرفا در تذکره‌الاولیاء: ریاضت به مثابۀ سلیقه و مصرف
سال 1397
ارائه شده در دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی
ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکرهالاولیا
سال 1399
ارائه شده در دو فصلنامه ادب فارسی
هویت، فردیت و نمایش امر بدنی در داستان های یکی بود و یکی نبود جمال زاده
سال 1397
ارائه شده در دوماهنامه جستارهای زبانی
بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و کردی (اسماعیل شاهرودی و عبدالله گوران)
سال 1400
ارائه شده در مجله ادبیات پارسی معاصر
الگو های ساختارگرایی و روایت های پسامدرن: تعامل یا تباین ( نمونه: تحلیل رمان کولی کنار آتش با الگوی کنشی گریماس)
سال 1394
ارائه شده در مجله ادبیات پارسی معاصر
روایت های پسا مدرن و نابسندگی دلالت های بصری الگوهای ارتباط روایی
سال 1395
ارائه شده در مجله ادبیات پارسی معاصر
حکایت «ماهیان و آبگیر» از کلیله و دمنه تا ماهی سیاه کوچولو: الگوهای معرفتی و جایگیری سوژه ها
سال 1398
ارائه شده در دوماهنامه جستارهای زبانی
تحلیل صورتبندی راوی شعر فروغ فرخزاد از اضطراب خانواده دنیای مدرن برمبنای نظریه موری بوون(مقاله کوتاه)
سال 1391
ارائه شده در دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده
بازنمایی واقعیت در سلجوقنامه ظهیرالدین نیشابوری: از داستان پردازی تا گفتمان سازی
سال 1398
ارائه شده در پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
ابهام های یک ابهام خوانی ادبی نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن
سال 1397
ارائه شده در پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
تعامل سوژه های متنی در غزلیات شمس
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه جستارهای نوین ادبی
استعاره ی فضایی نقشه نگاری و وجوه دلالی آن در رمان امپراطور کلمات
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک
فرازبان و قابلیت های تعاملی آن در روایت های کودکانه فرهاد حسن زاده
سال 1395
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک
تلقی های بوطیقایی فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی: متنی و فرامتنی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب)
تحلیل و نقد شخصیت های رمان «پاییز فصل آخر سال است» بر مبنای نظریه «هم بوم پنداری» دیوید هرمن (رویکرد جامعه شناختی)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه ها در داستان های صادق هدایت
سال 1399
ارائه شده در مجله نقد و نظریه ادبی
موضع مولف پنهان حکایت های کلیله و دمنه: برساخت توزیع فضا
سال 1396
ارائه شده در مجله نقد و نظریه ادبی
بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدن
سال 1395
ارائه شده در مجله نقد و نظریه ادبی
سنخ شناسی مفهوم هویت - طبقه در سنت تذکره نویسی عرفانی (طبقات الصوفیه و تذکره الاولیاء)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر
منطق تعامل در روایت های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی: آداب معاشرت و فاصله گزینی
سال 1401
ارائه شده در پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
اعتبار روایی- گفتمانی واقعیت برساخته افلاکی در مناقب العارفین
سال 1402
ارائه شده در دوماهنامه جستارهای زبانی
حاشیه در عرفان: از فراخوانی حاشیه ها تا گذر از بازی متن و حاشیه
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه نقد ادبی
پایان بندی در غزلیات شمس: کنش های گفتاری و وجوه وانمایی حضور
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه نقد ادبی
برساخت گفتمانی پی رنگ در گزارش های تذکره ای عرفانی: روایت های حلاج
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه نقد ادبی
وجوه خوشایندسازی در زبان کردی میانه
سال 1400
ارائه شده در پژوهشنامه ادبیات کردی
وضعیت فضای حضور در برساخت هنری مولف-راوی غزلیات شمس
سال 1402
ارائه شده در پژوهشنامه ادب غنایی