آقای دکتر Ali Taghavi

Dr. Ali Taghavi

استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم

Researcher ID: (360959)

4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور