آقای دکتر Seyed Fariborz Zarei

Dr. Seyed Fariborz Zarei

استادیار گروه برق-قدرت دانشگاه صنعتی قم

Researcher ID: (361451)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.