آقای دکتر Seyed Alireza Gohari

Dr. Seyed Alireza Gohari

Department of Water Engineering, Isfahan University of Technology

فرد مهم علمی - Researcher ID: (361911)

10
5
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers