آقای دکتر Mahdi Salehi

Dr. Mahdi Salehi

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (362146)

107
67
1
98
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers