آقای دکتر Jafar Khademzadeh Yeganeh

Dr. Jafar Khademzadeh Yeganeh

دانشیار گروه پلیمر دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (362475)

22
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers