آقای دکتر Baitollah Badarloo

Dr. Baitollah Badarloo

استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (362477)

25
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers