آقای دکتر mohammad azimi

Dr. mohammad azimi

دانشیار دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (364439)

27
40

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers