آقای دکتر Farzad Nobakht

Dr. Farzad Nobakht

دانشیار مدیریت و بیومکانیک ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (365890)

18
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers