خانم دکتر Afsaneh Afzali

Dr. Afsaneh Afzali

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:محیط زیست دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (366811)

19
14
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers