آقای Mohammadali Espenani

Mohammadali Espenani

مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368007)

7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور