آقای دکتر Reza Ali Norouzi

Dr. Reza Ali Norouzi

دانشیار، دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368035)

14
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers