خانم دکتر Neda Azizi

Dr. Neda Azizi

دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368298)

2
2
3
6
9
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران (1393-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در کادر اجرایی اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران (1395-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دبیرخانه اجرایی سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران (1398-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دبیرخانه اجرایی بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران (1399-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اجرایی بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر داخلی مجله علوم و صنایع غذایی ایران (1396-1401)

Workshops

 • کار با سامانه همانندجو و راههای جلوگیری از سرقت علمی - انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران (1401)
 • شیوه نامه امتیازدهی شاخص های ارزیابی و رتبه بندی مجلات - کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری (1400)
 • نمایه سازی نشریه در پایگاه های بین المللی(اسکوپوس) - کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری (1400)
 • تولید قارچ دکمه ای سفید - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران (1394)
 • بهداشت،نظافت و ضد عفونی در صنایع غذایی - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران (1394)
 • آزمایشگاه میکروبی - شرکت مهندسی و پژوهشی عطا آفرین (1391)
 • آزمایشگاه شیمیایی - شرکت مهندسی و پژوهشی عطا آفرین (1391)
 • آشنایی با اصول GMP،HACCP،ISO 22000 و ممیزی داخلی - شرکت مهندسی و پژوهشی عطا آفرین (1390)
 • مهارت های کسب و کار - موسسه تحقیقات بهبود زندگی زنان (1388)