آقای دکتر Mohammad Hasani

Dr. Mohammad Hasani

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368425)

70
98
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers