رقیه محمدیان مصمم | سیویلیکا

رقیه محمدیان مصمم

معرفی


مقالات رقیه محمدیان مصمم در کنفرانس های داخلی

مهمترین بیماریهای قارچی و باکتریایی در نوزادان زنبور عسل
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

مقالات رقیه محمدیان مصمم در ژورنال های داخلی

مقایسه اثر تزریق GnRH حل شده در نانو ذرات ژل هیدروکسید آلومینیوم و پروپیلن گلیکول بر همزمان‎ سازی چرخه فحلی، القاء تخمک ‎ریزی و بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی در گوسفند نژاد مهربان
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی

یادداشت علمی رقیه محمدیان مصمم

پرورش کرم ابریشم(نوغان داری)
سال 1403
واژه های کاربردی در پرورش زنبور عسل
سال 1403
طیور
سال 1403
مرغ گوشتی
سال 1403
پروش کرم ابریشم
سال 1403
آغوش مرگ در زنبور عسل
سال 1403
شترمرغ
سال 1403