آقای دکتر Gholamhosein karami

Dr. Gholamhosein karami

دکتری آبهای زیرزمینی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369632)

151
34
7
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers