آقای مهندس sajjad afrooz

Engineer sajjad afrooz

دانشجوی ارشد مهندسی IT

Researcher ID: (370138)

10
1

Conference Papers

Education

  • کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران غرب مهندسی فناوری اطلاعات 1400-1400