آقای دکتر Mohammadreza Akbari

Dr. Mohammadreza Akbari

استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (370927)

21
29
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers