خانم دکتر Tahereh Amirabadi farahani

Dr. Tahereh Amirabadi farahani

استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (370953)

15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers