آقای دکتر Qiuomars Yazdanpanah Dero

Dr. Qiuomars Yazdanpanah Dero

دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (371250)

6
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers