آقای دکتر Hamzeh Oraie

Dr. Hamzeh Oraie

استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372507)

4
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور