خانم دکتر زهرا ایزدی

استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372511)

37
23
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers