آقای دکتر Mohammad Ali Tavanaie

Dr. Mohammad Ali Tavanaie

دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372758)

27
26
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers