آقای دکتر Sanjar Salajeghe

Dr. Sanjar Salajeghe

فرد مهم علمی - Researcher ID: (373412)

191
144
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers