آقای دکتر Himan Shahabi

Dr. Himan Shahabi

دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374098)

25
12
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers