خانم دکتر Parisa Hashempour

Dr. Parisa Hashempour

استاد معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374290)

54
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers