آقای دکتر Mehrdad Haji hasani

Dr. Mehrdad Haji hasani

استادیار مشاوره و راهنمایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374435)

6
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers