آقای دکتر REZA Farzizadeh

Dr. REZA Farzizadeh

دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (376335)

32
3
6

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Teaching Experience