آقای دکتر Mohammad Sadi Mesgari

Dr. Mohammad Sadi Mesgari

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (376930)

73
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers