آقای دکتر Asadollah Khadivi

Dr. Asadollah Khadivi

مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

Researcher ID: (377902)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.