اسداله خدیوی | سیویلیکا

دکتر اسداله خدیوی

مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

معرفی

استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز

عضویت اسداله خدیوی در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن مدیریت آموزشی

سمتهای علمی و اجرایی اسداله خدیوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • چهارمین همایش ملی آموزش شیمی (رئیس کنفرانس)
  • دانشگاه فرهنگیان (عضو هیات علمی)

مقالات اسداله خدیوی در کنفرانس های داخلی

مدل تصعیدی نظارت آموزشی
سال 1388
ارائه شده در همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
مدل توسعه ای نظارت در آموزش و پرورش
سال 1388
ارائه شده در همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند از دیدگاه مدیران مدارس
سال 1389
ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
سازمان های آموزشی درپرتومدیریت دانش
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
بررسی میزان کاربرد شاخصهای پرورش مدیر در بین مدیران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سال 1391
سال 1391
ارائه شده در نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور
تبیین رفتار شهروندی سازمانی معلمان دوره ابتدایی بر اساس اعتماد سازمانی آنان
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
رابطه رهبری کاریزماتیک اعضای هیئت علمی با انگیزش تحصیلیدانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و آموزشی، درمانی دانشگاه علومپزشکی تبریز
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
رابطه تعهد شغلی اعضای هیئت علمی با انگیزش تحصیلی دانشجویاندانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی مطالعه موردی (کارخانه داروسازی داملران رازک لرستان)
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
بررسی رابطه ابعادهوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانهای آذربایجان شرقی
سال 1392
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
رهبری معنوی در سازمان ها
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
زمینه های ارتقاء هوش هیجانی نیروی انسانی در سازمان
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تحکیم بنیاد خانواده و سبک زندگی اسلامی-ایران
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
ارزشیابی برنامه درسی
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نقش آن در تدوین برنامه درسی و آموزشی
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد رضایت شغلی و سلامت سازمانی
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
بررسی عوامل مرتبط با فعالیت های پژوهشی دانشجویان دانشکده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
مقایسه نو آوری سازمانی ادارات دولتی منطقه ترکمنانچای براساس بی تفاوتی کارکنان
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
بررسی رابطه ی میزان عزت نفس با انتخاب رشته ی تحصیلی در بین دو گروه دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ارومیه در سال تحصیلی 93-93
سال 1394
ارائه شده در کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
شایستگی های مدیران از منظر مدیریت اسلامی
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
بررسی چگونگی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر ابعاد عملکرد سازمانی در بانک انصار شعب استان آذربایجان شرقی
سال 1394
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
بررسی تاثیر ابعاد توانمند سازی نیروی انسانی بر کیفیت عملکرد سازمانی بانک انصارشعب استان آذربایجان شرقی
سال 1394
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری در بین مدیران آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 1391-1390
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
آموزش و پرورش و سواد رسانه ای
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
طرح ارزشیابی توصیفی و صلاحیت های حرفه ای معلمان
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
بررسی وضعیت مدیریت دانش درمدیریت شعب بانک تجارت استان آذربایجان شرقی و ارائه الگوی مناسب برای آن
سال 1394
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی مدیران زن و مرد بر رضایت شغلی کارکنان کارخانه داروسازی داملران رازک لرستان
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
سازمانهای یادگیرنده الگویی برای ارتقاء سازمانها
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
تغییرات سازمانی و راههای غلبه بر مقاومت در برابر تغییرات
سال 1395
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
بررسی رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در بین دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان تبریز
سال 1395
ارائه شده در سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
بررسی رابطه بین اعتماد انتزاعی و سبکهای تصمیم گیری مدیران مدارس شهر اهر
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
بررسی رابطه بین اجرای نظام جانشین پروری با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه تبریز
سال 1396
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
سازمان یادگیرنده، الگوی مناسبی برای سازمانهای عصر حاضر
سال 1396
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
بررسی رابطه بین ارزیابی و شناسایی کاندیداها با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه تبریز
سال 1396
ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
تاثیرادراک کارکنان ازسیاست های سازمانی بردرگیری شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش موردمطالعه کارکنان پلدشت و چایپاره 95
سال 1396
ارائه شده در دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
بررسی تاثیر هوش معنوی و ویژگی های جمعیت شناختی بر اخلاق حرفه ای معلمان (نمونه موردی: معلمان مدارس دولتی و غیرانتفاعی در مقطع راهنمایی شهر اهر)
سال 1397
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
بررسی تاثیر آموزش های کتاب کار و فناوری پایه ی ششم ابتدایی بر علاقه مندی دانش آموزان شهرستان شبستر بر همکاری در خانه در سال تحصیلی 97-1396
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
آشنایی با شاخصه ها و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی و بهره گیری از آن ها برای آموزش کودکان دبستانی
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
مدیریت منابع انسانی سبز راهی برای پایداری سازمانی
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
بصیرت در مدیریت آموزشی
سال 1397
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
معناداری زندگی برون رفتی بر پدیده های منفی در سازمان
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
ارزیابی درونی گروه آموزشی تربیت حرفه ای پردیس فاطمه الزهرا (س) دانشگاه فرهنگیان تبریز
سال 1399
ارائه شده در همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
بررسی ویژگی های مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی با مالکیت شرکت های دولتی و خصوصی
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در هلال احمر استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
سنتزپژوهی مولفه ها، ابزارها و روش های به کار رفته در معماری سازمانی دانشگاهی به منظور افزایش بهره وری در دانشگاه
سال 1401
ارائه شده در هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
بررسی رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با انگیزه پیشرفت
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
تاثیر یادگیری الکترونیکی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
رابطه پذیرش یادگیری الکترونیکی با آمادگی خودتنظیمی یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان
سال 1401
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

مقالات اسداله خدیوی در ژورنال های داخلی

تعیین مؤلفه های نظارت حمایتی و ارائه مدل ادراکی مناسب برای آن در نظام آموزش و پرورش کشور
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی
آشنایی با شاخصه ها و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی و بهره گیری از آن ها برای آموزش کودکان دبستانی
سال 1398
ارائه شده در مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی
مطالعه میزان مهارت خواندن دانش آموزان اول ابتدایی در مناطق دوزبانه و تک زبانه
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه زبان پژوهی
بررسی سواد سلامت دانش آموزان دختر شهر تبریز بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی
سال 1397
ارائه شده در مجله مدیریت اطلاعات سلامت
طراحی الگوی شایستگی انتخاب مدیران در سازمان‌های خدماتی و تعیین شایستگی مدیران متناسب با پست سازمانی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
تدوین و ارزیابی استراتژیهای توسعه بازارچه مرزی کیله براساس مدل (SWOT) و فرایند تحلیل شبکهای (ANP)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه اقتصاد پنهان
طراحی الگوی انتخاب استراتژی رشد شرکت بر اساس ماتریس آنسف با استفاده از سیستم استنتاج فازی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی
بررسی عوامل موثر بر دو سو توانی آموزش عالی و تحلیل قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از ترکیب مدلسازی تفسیری – ساختاری
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور
طراحی و تدوین الگویی برای ارزشیابی اثربخشی و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بهره وری
رابطه ی هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در سال ۱۳۹۲
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بهره وری
تدوین مدلی برای مدیریت منابع انسانی مدیران مدارس عجبشیر در سال تحصیلی (۸۶-۱۳۸۵)
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بهره وری
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (شهر الکترونیک) بر ساختار کالبدی شهر از دیدگاه کارکنان منطقه ۱ شهرداری تبریز
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بهره وری
بررسی رابطه ادراک نابرابری اجتماعی، کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی)
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بهره وری
بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال ۱۳۸۶
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بهره وری
بررسی مفهومی سواد دیجیتالی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی
بررسی مفهومی سواد دیجیتالی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی
پدیدارنگاری برنامه فلسفه برای کودکان(P۴C) در آموزش ابتدایی ایران (سیاستگذاری، راهبردها و عمل)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های فلسفی
بومی سازی مدل معماری سازمانی برای دانشگاه آزاد اسلامی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مدیریت عملیات
ارزشیابی بدون تخلف، در آموزش های آنلاین: با استناد به دو نظریه سطوح شناختی بنجامین بلوم و هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های فلسفی
تاثیر راهبرد مبتنی بر زمینه براساس اصول یادگیری مغز محور بر سطوح یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی
سال 1400
ارائه شده در دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
شرایط علی ارزیابی سیاست های آموزش عالی رشته های غیرپزشکی (تئوری داده بنیاد)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی
ارائه مدل شایستگی در انتصاب مدیران در سازمان های خدماتی از طریق شناسایی و پرورش شایستگی های مدیران از دیدگاه جامعه شناسی سازمان ها (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی)
سال 1399
ارائه شده در مجله مطالعات جامعه شناسی
بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تدریس در دانشگاه فرهنگیان ؛مطالعه موردی: پردیس های استان اردبیل
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
رویکرد نظری به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های فلسفی