آقای دکتر Ali Ahoonmanesh

Dr. Ali Ahoonmanesh

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378173)

4
6
16
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Researchs