آقای دکتر Hossein Jafary

Dr. Hossein Jafary

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (378178)

4
13
78
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Researchs