آقای دکتر Alireza Jalali Farahani

Dr. Alireza Jalali Farahani

MD, Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences

Researcher ID: (378501)

1
4
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران