آقای پروفسور Mohammad Faryabi

Prof. Mohammad Faryabi

دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379662)

40
23
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers