آقای دکتر Abdolrazagh Danesh shahraki

Dr. Abdolrazagh Danesh shahraki

دانشیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (380255)

100
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers