خانم دکتر Rodabeh Ravash

Dr. Rodabeh Ravash

استادیار اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (380594)

11
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers