آقای دکتر فرزاد ادیبان

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی

Researcher ID: (384595)

29
3
1

Journal Papers

Education

Workshops

  • دوره پیشگیری از جرم - دانشگاه آزاد اسلامی (1398)