آقای دکتر Rasol Zamani ahmad mahmodi

Dr. Rasol Zamani ahmad mahmodi

دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (386844)

35
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers